เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส จำกัด

      รับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ ติดตั้งระบบ จัดทำระบบเครือข่าย (Hardware) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรมที่อยู่บน Windows Application และ Web Application ฐานข้อมูลมีให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Mysql Access และ MS SQL server ทำงานได้ทั้งแบบ Stan Alone NetWork และบน Cloud (Software) การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมสำเร็จรูป (Training) ตลอดจนการดูแลระบบ ให้แต่ละหน่วยงานตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการควบคุมทางไกล (Remote) ตลอด 24 ชั่วโมง