การเรียกใช้งานโปรแกรม

ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม มีดังต่อไปนี้

1. จาก Windows คลิกปุ่ม Start เลือก Programs SBMLDProject_School แล้ว ดับเบิลคลิก icon เพื่อเรียกโปรแกรมทำงาน (เพื่อความสะดวก ควรสร้างปุ่มนี้ไว้ที่หน้าจอ Desktop
โดยการคลิกขวา และเลือกคำสั่ง Create Short Cut)
2. จะปรากฏรายการหลัก ของโปรแกรมดังภาพ

แล้วคลิกเลือกการทำงานตามต้องการ โดยปกติแล้ว แต่ละงานจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการทำงานของแต่ละฝ่าย โดยแต่ละโปรแกรมทำงานตามรายละเอียดของขอบเขตงาน
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น


1. ระบบบริหารงานวิชาการ

1.1 ระบบการวางแผนงานด้านวิชาการ/ปฏิทินการศึกษา/ระบบวางแผนวิชาการ
ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการจัดทำปฎิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ1.2 ระบบการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ระบบการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ช่วยในการบริหารงานวิชาการ โดยระบบสามารถเพิ่ม/แก้ไข วิชาเรียนในโรงเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถกำหนดรหัสวิชาเรียน
ชื่อวิชาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต และสรุปรายวิชาที่เปิดสอน แสดงผลตามระดับการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น และแผนการเรียน1.3 ระบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้/การจัดทำบทเรียนออนไลน์
ระบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดทำบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างรหัสและรายชื่อวิชาเรียน (Course) เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ สมัครผู้เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อนุญาตเข้าเรียน การสื่อสาร และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสร้างข้อสอบและการทดสอบผ่านระบบ ได้นำเอาเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ Moodle ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มาช่วยในการจัดการเรียนรู้1.4 ระบบการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ระบบการวัดผล ประเมินผล ช่วยงานครูผู้สอนในการบันทึกคะแนนรายวิชา และจัดทำสมุดบันทึกรายงานความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนรายคน (ปพ.5) สามารถบันทึกเวลาเรียน ตามรายวิชา บันทึกคะแนนและผลการเรียนบันทึกผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์บันทึกผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน บันทึกผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถรับส่งข้อมูลคะแนน และผลการเรียน กับ Excel ได้ บันทึกคะแนนตามมาตรฐานตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาต่างๆ บันทึกคะแนนรายคนตามมาตรฐานตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้คาดหวัง รายงานเวลาเรียน ตามรายวิชา พิมพ์รายงานคะแนน และผลการเรียน พิมพ์รายงานผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ พิมพ์รายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พิมพ์ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิมพ์สรุปผลการเรียน ของรายวิชา (ปก ปพ.5) พิมพ์ ปพ. 5 (ผลการพัฒนาผู้เรียน หรือสมุดทำคะแนนครู) พิมพ์มาตรฐานตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละวิชา พิมพ์รายงานคะแนนรายคนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้คาดหวัง1.5 ระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถบันทึก/แก้ไข งานวิจัยในชั้นเรียน ในแต่ละรายวิชาของครูผู้สอนแต่ะคน บันทึก/แสดง บทคัดย่อในงานวิจัย วัตถุประสงค์ ความเป็นมา วิธีดำเนินการ และสรุปผลการวิจัย1.6 ระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา/ภายนอก
โปรแกรมระบบแหล่งเรียนรู้ ช่วยในการบันทึก/รายงาน แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา บันทึก/รายงาน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และสามารถบันทึกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบรายคน และแบบทุกคนได้ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน1.7 ระบบการนิเทศการศึกษา/ประเมินการสอน
ระบบการนิเทศการศึกษา ช่วยในการแนะนำและประเมินการสอนของครู โดยผู้ประเมินเป็นได้ทั้งศึกษานิเทศก์หรือนักเรียนที่เรียนกับครูที่สอน ระบบสามารถบันทึกและรายงานการนิเทศการสอน บันทึกและรายงานการประเมินการสอนของครู1.8 ระบบการแนะแนว
ระบบการแนะแนว ใช้ติดตามและประเมินผลนักเรียนรายคน โดยเฉพาะคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ระบบสามารถบันทึก/รายงาน การแนะแนวนักเรียนรายคน สามารถบันทึกข้อมูลระดับชั้น พฤติกรรม/ปัญหา วิธีแก้ไข ติดตามผลการแนะแนว1.9 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ช่วยในการบันทึกผลการประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดรายคน บันทึกและสรุปผลการประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด และรายงานผลการประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด1.10 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้กับครูและบุคลากรของสถานศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์โดยระบบสามารถบันทึกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา และรายงาน เผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้กับครูและบุคลากร1.11 ระบบการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
ระบบการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการกำหนดหนังสือเรียน และราคาที่เหมาะสม ในแต่ละระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6 โดยระบบสามารถบันทึกแบบเรียนในแต่ละระดับชั้น ในแต่ละปีการศึกษา และรายงานแบบเรียนในแต่ละระดับชั้น ในแต่ละปีการศึกษา1.12 ระบบการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน
ระบบพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการจัดทำเว็บไซต์เพื่อช่วยครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ระบบสามารถสร้างเนื้อหา การับสมัครและการอนุญาตผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์1.13 งานวิชาการ/จัดครูสอนและลงทะเบียนเรียน
งานวิชาการ เป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบวงคร ระบบสามารถ กำหนดวิชาให้ครูผู้สอน ลงทะเบียนเรียนให้นักเรียน ทั้งวิชาบังคับ(ทุกคนต้องเรียน) หรือวิชาเลือก(บางคน) ยกเลิกการลงทะเบียน (Drop) ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก กำหนดกิจกรรมให้ครูผู้สอน ลงทะเบียนให้นักเรียน เลือกเรียนในแต่ละกิจกรรม ให้ครูผู้สอน ประเมินผลการเรียนกิจกรรม บันทึกนักเรียนไม่มาเรียน รับส่งข้อมูลคะแนนรายวิชา กับ Excel ประมวลผลข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน การอ่านคิดวิเคราะห์เขียนของนักเรียนแต่ละคน พิมพ์รายงานกลางภาคเรียน/รายงานปลายภาคเรียน พิมพ์รายงานวัดผลการศึกษา (สรุปผลการเรียนทุกคนทุกวิชาในแต่ละห้อง) พิมพ์รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งรายวิชา รายชั้น และรายกลุ่มสาระฯ พิมพ์ ปพ.6 (รายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ทำสมุดพกจากโปรแกรมได้ พิมพ์ผลสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิมพ์ผลสรุปการประเมินความสามารถคิดวิเคราะห์และเขียน1.14 งานทะเบียน/เอกสารและหลักฐานทางการศึกษา
งานทะเบียน เป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ระบบงานในสถานศึกษาสมบูรณ์เนื่องจากทุกสถานศึกษาจำเป็นต้องออกเอกสารและ หลักฐานทางการศึกษา ดังนั้นทุกสถานศึกษาจำเป็นต้องมีฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการดังกล่าว ความสามารถของระบบงานทะเบียน สามารถบันทึกข้อมูลสถานศึกษา ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน จำนวนครู สถิติจำนวนนักเรียน เพิ่มแก้ไขรายชื่อนักเรียนข้อมูลประวัตินักเรียน ข้อมูลทางด้านการศึกษา ผู้ปกครอง สุขภาพ การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนเพิ่มแก้ไขวิชา วิชาที่เปิดสอน วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม โครงสร้างหลักสูตร รหัสวิชา หน่วยน้ำหนัก หรือหน่วยกิต ในแต่ละรายวิชา เพิ่มแก้ไขกิจกรรม เพิ่มแก้ไขรายชื่อครู กำหนดครูประจำชั้น บันทึก/ค้นหา/แสดงข้อมูลนักเรียน กำหนดสถานภาพของนักเรียนปัจจุบัน จำหน่าย หรือลาออก บันทึกนักเรียนย้ายห้อง ย้ายแผนการเรียน การนำเข้าผลการเรียนจาก Excel ได้ บันทึกข้อมูลประวัติและรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียน
2. ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป

2.1 ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเว็บไซต์เพื่อรายงานข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา ที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษานั้นๆ ประกอบด้วย การแสดงสถานที่ตั้ง
ชื่อผู้บริหาร สถิติยอดนักเรียน ครู และจำนวนนักเรียนรายห้อง และอื่นๆ2.2 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
การวางแผนการบริหารงานการศึกษา โปรแกรมช่วยจัดทำแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษา ช่วยติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ผ่านโปรแกรม ระบบสามารถ
เรียกใช้โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2.3 งานธุรการ
งานธุรการ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรับส่งหนังสือเข้าหรือหนังสือออก สามารถบันทึก หนังสือเข้า/ออก เรื่อง ผู้รับผิดชอบ ส่งต่อไปยัง ผู้ปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานกลับไปยัง
ต้นสังกัด และรายงาน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน2.4 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยติดตาม การดูแล ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้รับผิดชอบ โปรแกรมสามารถบันทึก/รายงาน ข้อมูลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา2.5 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
โปรแกรมจัดทำสำมะโนผู้เรียน เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการบันทึก/รายงาน ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ชื่อ สกุล บัตรประชาชน สัญชาติ/เชื้อชาติ สถานที่เกิด ฯลฯ สามารถบันทึก/รายงาน ข้อมูลครอบครัว บิดา มารดา และผู้ปกครอง ที่อยู่ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง และ ข้อมูลการศึกษา สถานศึกษาเดิม วันเดือนปีลาออก/การศึกษาต่อ2.6 การรับนักเรียน
การรับนักเรียน เป็นโปรแกรมเพื่อรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป โปรแกรมสามารถเพิ่มและแก้ไข ข้อมูลนักเรียน ชั้น/ห้องเรียน แผนการเรียน วันเดือนปีเข้าศึกษา ตลอดจนการรายงาน
รายชื่อนักเรียน จำแนกรายชั้น/ห้อง และครูประจำชั้น และประวัตินักเรียนรายคน2.7 การทัศนศึกษา
การทัศนศึกษา เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบันทึก/แสดง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม วันที่ ชื่อกิจกรรม ทั้งรายคนและทุกคน ตลอดจนการรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนรายคน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา2.8 งานกิจการนักเรียน/สภานักเรียน
โปรแกรมงานกิจการนักเรียน ช่วยดูแลนักเรียนรายบุคคล สามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูลการมา/ไม่มาโรงเรียนของนักเรียนรายคน และเหตุผลที่ไม่มาโรงเรียน บันทึก/รายงาน พฤติกรรมที่
พึงประสงค์/ไม่พึงประสงค์ พร้อมรายงานให้ผู้ปกครอง บันทึก/รายงาน สุขภาพอนามัย ภาวะโภชนาการ ทั้งรายคน รายชั้น/ห้อง และภาพรวมทั้งโรงเรียน ตลอดจนการบันทึก/รายงาน
สภานักเรียน ในแต่ละปีการศึกษา2.9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน
โปรแกรมช่วยบันทึก/รายงาน ระเบียนสะสม(ปพ.8) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และระบบช่วยเหลือนักเรียน บันทึก/รายงาน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดจนการรายงานการคัดกรองนักเรียน และสรุปข้อมูลนักเรียนทุกด้าน2.10 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา โปรแกรมจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยใช้เว็บไซต์ Wordpress ปัจจุบันเป็นเว็บไซต์ที่นิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์มากที่สุดในโลก สามารถสร้างบล็อก (Blog) เผยแพร่ความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย2.11 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นโปรแกรมที่ช่วยรวบรวมผลงานของนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เพื่อสรุปผลงาน ของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา โปรแกรมสามารถบันทึก/รายงาน ผลการปฏิบิติงาน รายคน และสรุปเป็นภาพรวมของทั้งโรงเรียน2.12 ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยติดตามการใช้ห้อง อาคาร สถานที่ ตลอดจนการจองใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานซ้ำซ้อน โปรแกรมสามารถบันทึก/รายงาน การควบคุมภายในหน่วยงาน2.13 เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศของแต่ละสถานศึกษา ในพื้นที่ และสังกัดที่สนใจมาสรุปผลในภาพรวม
3. ระบบบริหารงานบุคคล

3.1 ข้อมูลการวางแผนอัตรากำลัง
ข้อมูลการวางแผนอัตรากำลัง เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานของแต่ละตำแหน่งงาน และวางแผนปรับอัตรากำลังคนให้เหมาะสม โปรแกรมสามารถบันทึก/รายงาน ข้อมูลแผนกำลังคนในสถานศึกษา3.2 การลาทุกประเภท/การมาปฏิบัติงาน
การลาทุกประเภท เป็นโปรแกรมช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของครูและบุคลากรของหน่วยงาน โปรแกรมสามารถบันทึก การไม่มาปฏิบัติ พร้อมเหตุผล และรายงาน การมา/ไม่มา ของบุคลากรรายคน ตามช่วงเวลาที่ต้องการ3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบันทึก ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ทั้งด้านบวกและด้านลบ3.4 ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร เป็นโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการงานบุคลากร โปรแกรมสามารถเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล ครูและบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร พิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากร บันทึกข้อมูลต่างๆของครูและบุคลากรได้3.5 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/รางวัลเกียรติยศ
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นการบันทึก/รายงาน ผลงาน/รางวัล ของครูและบุคลากร รายคน ความสามารถพิเศษ ของครูและบุคลากร และอื่นๆ3.6 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นโปรแกรมงานบุคลากรที่ช่วยในการบันทึก/รายงาน การอบรม ศึกษา ดูงาน ของครูและบุคลากร ตำแหน่งหน้าที่ ของครูและบุคลากร
รายคน3.7 โปรแกรมจัดการเวลาการมาปฏิบัติงาน
โปรแกรมจัดการเวลามาปฏิบัติงาน ช่วยในการบันทึกเวลาเข้า/ออก สถานศึกษาของครูและบุคลากร ถ้ามีระบบอ่านลายนิ้วมือ โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ประมวลผล
ในโปรแกรมนี้ได้
4. ระบบบริหารงานงบประมาณ

4.1 ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน ระบบสามารถบันทึก/รายงาน วัสดุสิ้นเปลื้อง วัสดุถาวร และครุภัณฑ์ กำหนดรหัส รายการพัสดุ
ยอดยกมา รับพัสดุ จ่ายพัสดุ ทะเบียนพัสดุ รายงานพัสดุ ประจำเดือน ประจำปี จำแนกตามหน่วยงานย่อย หมายเลขครุภัณฑ์ รับ/จ่ายครุภณฑ์ ทะเบียนครุภณฑ์ ประวัติการใช้งาน ตลอดจน
การสรุปครุภัณฑ์คงคลัง รายงานครุภัณฑ์ รายงานการเบิก รายงานประจำปี4.2 ระบบการเงิน
ระบบการเงิน เป็นโปรแกรมช่วยในการรับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินพร้อมออกใบสำคัญคู่จ่าย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรมบัญชีโดยอัตโนมัติ ระบบการเงินสามารถบันทึกรายการรับเงิน จ่ายเงิน และส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงานบัญชี การรับเงิน กำหนดรหัสรายได้ ค่าธรรมเนียมการเรียน รายได้อื่นๆ และมีคู่บัญชีรองรับ สามารถรับเงินจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้านค้า และอื่นๆ ได้ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน4.3 ระบบบัญชี
ระบบบัญชี สามารถกำหนดรหัสบัญชีตามหมวดหมู่ของหลักการบัญชี 5 ประเภท(สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ รายจ่าย) สามารถบันทึกรายการบัญชี ทั้งรับเงินสด จ่ายเงินสด หรือรายการทั่วไป
ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด บันทึกรายการบัญชีแบบบัญชีคู่(มียอดทั้งด้านเดบิต และด้านเครดิต) เมื่อบันทึกเสร็จข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังบัญชีแยกประเภท งบทดลอง โดยอัตโนมัติ ผลต่างรายงานของคู่บัญชีรายได้ รายจ่าย (กำไรหรือขาดทุน) จะส่งไปยังรายงานงบดุล รายงานรายได้และรายจ่าย และงบดุล สามารถเลือกแสดงเป็นรายเดือน หรือช่วงเวลาที่ต้องการ4.4 ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ
ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวางแผน จัดทำงานโครงการเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และมาตรฐานตัวชี้วัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ระบบสามารถบันทึกแก้ไข ข้อมูลเบื้องต้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รหัสหน่วยงาน บันทึกเสนองาน โครงการ สรุปงาน โครงการ แบบเสนอเพื่อจัดทำงบประมาณ บันทึกงาน โครงการ หลักการเหตุผล ชื่องาน/โครงการ วิธีดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ บันทึก/รายงาน แบบขอดำเนินงาน/โครงการ ขออนุมัติเงินหรือพัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงินสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ผลการประเมิน ปัญหา ข้อเสนอแนะ และภาพประกอบ มีสเกลความสำเร็จของแต่ละงาน/โครงการ (Clock Picture) ตลอดจนการรายงานการใช้เงินตามแผนปฏิบัติงาน