บริษัท เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานที่ทันสมัย รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์องค์กร


ระบบบริหารงานวิชาการ

Academic Management System

ระบบบริหารงานวิชาการ


ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป

General Management System


ระบบบริหารงานบุคคล

Personnel management system


ระบบบริหารงานงบประมาณ

Personnel management system