รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ

1. ระบบการวางแผนงานด้านวิชาการ/ปฏิทินการศึกษา/ระบบวางแผนวิชาการ
2. ระบบการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3. ระบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้/การจัดทำบทเรียนออนไลน์
4. ระบบการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
5. ระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
6. ระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา/ภายนอก
7. ระบบการนิเทศการศึกษา/ประเมินการสอน
8. ระบบการแนะแนว
9. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
11. ระบบการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
12. ระบบการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/บทเรียนออนไลน์/สื่อการเรียน
การสอน
13. ระบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ
     13.1 งานวิชาการ/จัดครูสอนและลงทะเบียนเรียน
     13.2 งานทะเบียน/เอกสารและหลักฐานทางการศึกษา


รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป

1. ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
3. งานธุรการ
4. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
5. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
6. การรับนักเรียน
7. การทัศนศึกษา
8. งานกิจการนักเรียน/สภานักเรียน
9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน
10. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
11. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
12. ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
13. ระบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบริหารทั่วไป

รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล

1. ข้อมูลการวางแผนอัตรากำลัง
2. การลาทุกประเภท/การมาปฏิบัติงาน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ทำเนียบบุคลากร
5. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/รางวัลเกียรติยศ
6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล


รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงาน
งบประมาณ

1. ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์
2. ระบบการเงิน
3. ระบบบัญชี
4. ระบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานงบประมาณ
     4.1 ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ