การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม ปกติจะทำการติดตั้งครั้งแรกเพียงครั้งเดียว (ใช้เมื่อยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมาก่อน) ซึ่งปกติจะติดตั้ง
ที่เครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) ถ้าหากเคยติดตั้งมาแล้ว ควรไปเรียกใช้งานใน Folder ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า หรือไปเรียกโปรแกรมที่ Folder โปรแกรมในเครื่องแม่ข่ายก็ได้ (ควรมีการ Share Folder โปรแกรมเพื่อให้เครื่องลูกข่ายเข้ามาใช้งานได้)

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม มีดังต่อไปนี้
1. เข้าไปในFolder ชื่อ SetupSBMLDProject_School
2. แล้ว Double Click ไอคอน
3. เมื่อปรากฏข้อความ

4. ให้คลิกปุ่ม OK
5. เมื่อปรากฏข้อความ

ถ้าต้องการติดตั้งโปรแกรมที่ Directory อื่น ให้ให้คลิกปุ่ม Change Directory แล้วพิมพ์ drive และชื่อ folder ที่ต้องการ เช่น พิมพ์ d:\SBMLDProject_School หลังจากนั้นให้ คลิกรูป
เพื่อติดตั้งต่อไป

6. หลังจากนั้น ถ้าโปรแกรมถามอะไรบนจอภาพ ให้คลิกปุ่ม Continue OK หรือ Yes เพื่อยอมรับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะปรากฏข้อความ

7. ให้คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม