ความต้องการของระบบ

ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบ เพื่อใช้ในการติดตั้งโปรแกรมระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละหน่วยงาน
หรือสถานศึกษาต้องมีเครื่องให้บริการ (Server) ลงระบบปฏิบัติการ Windows Server และฐานข้อมูล SQL Server เพื่อทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลาง (Data Center) และมีอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยงานภายในหรือภายนอกได้ (Lan Card) ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรมีคุณลักษณะดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)

คุณลักษณะขั้นต่ำ คุณลักษณะแนะนำ
CPU Core 2 หรือ เทียบเท่า Core i3 หรือ รุ่นที่สูงกว่า
RAM 4 GB 8 GB หรือ มากกว่า
Hard disk 120 GB 500 GB หรือมากกว่า
Monitor 15 นิ้ว 1024 x 768 Pixels 17 นิ้ว 1024 x 768 Pixels
Lan Card ความเร็ว 10/100 MBPS ความเร็ว 10/100/1000 MBPS

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
เครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server หรือ Windows 2008 Server หรือรุ่นที่สูงกว่า

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server)
ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็น SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2008 หรือรุ่นที่สูงกว่า

โปรแกรมประยุกต์ (Application Programs and Website)
โปรแกรมประยุต์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Application) และโปรแกรมภาษาเพื่อทำงานบน Browser (Website) สำหรับใช้งานในสำนักหรือกองการศึกษา และสาหรับสถานศึกษาต่างๆ สังกัดกรมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

>